VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV

vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Termín začatia: máj 2024 (po prihlásení aspoň 5 osôb)

Celkový rozsah: 164 hodín

Cena kurzu : 490,00 € - 516,60 €

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

Cieľom: je, aby si jeho účastníci:

  • osvojili teoretické a praktické základy viazania  a aranžovania kvetov
  • získali zručnosti vo viazaní kvetov
  • vedeli zhotoviť finálny výrobok, akým je kytica a rôzne aranžmány do bytov, prezentačných, či slávnostných priestorov
  • naučili sa viazať a aranžovať kvety na rôzne príležitosti (vianočné, veľkonočné, smútočné, slávnostné, celoročné, svadobné)
  • naučili sa vypichovať úpravy zo živých, suchých a umelých kvetov
  • vedeli pripraviť rôzny aranžérsky materiál a pracovať s ním

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí pracovať s potrebným náradím pri viazaní a aranžovaní materiálov a kvetov. Pozná techniku prípravy a spracovania materiálu na viazanie a aranžovanie kvetov, techniku základných vypichovaných aranžérskych prác z rôzneho materiálu,  techniku viazania základných kytíc z rôzneho materiálu; techniky prípravy aranžmánov k rôznym príležitostiam. Získa základné vedomosti o rastlinných materiáloch používaných vo viazaní a aranžovaní kvetov.

Uplatnenie: absolvent sa môže zamestnať v kvetinovom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie.

Cieľová skupina: osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti viazania a aranžovania kvetov.

Metódy výučby: Vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, výkladov s praktickými cvičeniami, demonštrácia, samostatná práca (dôraz kladený na získanie praktických a estetických zručností).

Forma záverečnej skúšky:  praktická skúška - zhotovenie ikebany z prírodného materiálu, viazanie kytice zo živých kvetov, vyhotovenie príležitostného aranžmánu