Pedikér-Pedikérka

Vzdelávací program akreditovaný  MŠVVaŠ SR

rekvalifikačný kurz je možné absolvovať aj cez UPSVaR - REPAS 

 

Celkový rozsah: 291 hodín

Termín  konania kurzu:  marec 2024 v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda 

CIEĽ:

získanie vedomostí o správnom ošetrovaní rúk a nôh, o kožných chorobách nechtov, o ortopedických vadách; zvládnuť praktické ošetrovanie zdravých a chorých nôh, poznať základy ekonomiky podnikania

PROFIL ABSOLVENTA:

absolvent vzdelávacieho programu získa:

- odborné vedomosti: v oblasti zdravovedy, zo základov ortopédie a dermatológie, základov z technológie o pracovisku pedikúry, základov starostlivosti o nohy a nechty, o kozmetických surovinách a prípravkoch používaných v pedikúre, o hygiene a kožných chorobách, v pracovných postupoch pri mokrej a suchej pedikúre,

- zručnosti v oblasti: práce podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ovládania prevádzkového poriadku, dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie a jej druhov, vybavenia prevádzky, postupu kúpeľov pre nohy, masáže nôh, pracovného postupu pri suchej a mokrej pedikúre, správnej aplikácie kozmetických prípravkov pri pedikúre, práce s prístrojmi na suchú a mokrú pedikúru, ošetrovania nôh (pľuzgierov, mozoľov, kurieho oka), nechtov a ich lakovanie, depilácie a epilácie dolných končatín.

Získa základné ekonomické vedomosti.

UPLATNENIE:

absolvent sa môže zamestnať v pedikérskom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

VSTUPNÉ VZDELANIE:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti poskytovania pedikérskych služieb.

METÓDY VÝUČBY:

vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, praktických ukážok, ilustratívno-výkladovými metódami, praktickými odbornými cvičeniami zameraným na získanie a upevnenie praktických zručností.

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:

teoretická i praktická časť (písomný test, praktická skúška)

CELKOVÝ ROZSAH:

 291 hodín

TERMÍN KONANIA KURZU:

Ak nie je daný, bude spresnený  po prihlásení min. 6 osôb

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

Záväzne prihláseným bude miesto, termín, čas konania kurzu a platobné podmienky spresnené v osobitnej pozvánke.