Manikér - manikérka

Vzdelávací program akreditovaný  MŠVVaŠ SR

 

Rekvalifikačný kurz je možné absolvovať aj cez UPSVaR - REPAS 

 

Celkový rozsah: 293 hodín

Termín  konania kurzu:  marec 2024 v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda

 

Cieľom je osvojenie komplexu poznatkov a praktických zručností - základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov, moderné prístupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s nástrojmi.

Absolvent vzdelávacieho programu získa:

- odborné vedomosti: v oblasti zdravovedy, zo základov ortopédie a dermatológie, základov z technológie o pracovisku manikúry, základov starostlivosti o ruky a nechty, o profesionálnych pomôckach v manikúre, o kozmetických surovinách a prípravkoch používaných pri manikúre, o hygiene a kožných chorobách, technologických postupoch pri ošetrovaní rúk, základoch estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu, správneho využívaní farieb, materiálov, geometrických útvarov, maliarskych techník, metód zdobenia a moderných trendov nechtového dizajnu;

- zručnosti v oblasti: práce podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ovládania prevádzkového poriadku, dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie a jej druhov, vybavenia prevádzky, postupu kúpeľov pre ruky, masáže rúk, pracovného postupu pri klasickej, francúzskej a japonskej manikúre, lakovaní, správnej aplikácie kozmetických prípravkov pri manikúre, práce s prístrojmi, ošetrovania nechtov a ich lakovanie, depilácie a epilácie horných končatín, nových trendov v manikúre (pracovný postup pri porcelánových nechtoch, gélových nechtoch, modelovanie gélom na šablónu, zdobenie nechtov, metódy maľovania a zdobenia, rôzne techniky nechtového dizajnu, ai.).  Získa základné ekonomické vedomosti.

Uplatnenie: absolvent sa môžu zamestnať v prevádzkach a zariadeniach poskytujúcich služby v oblasti manikúry a nechtového dizajnérstva, resp. si otvoriť živnosť..

Vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.

Cena kurzu : 650,00 € 

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.