ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania:  23. mája 2024 (prezentácia od 07.45 do 08.00 hod.)

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda (I. posch.)

Lektor: Ľubomír Novák

Účastnícky poplatok: VI. trieda 110,00 €; V. trieda  175,00 €; Tlakové nádoby 24,00 €; Regulačné stanice plynu 24,00 €

Bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SK2X  VS: 740

 

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenie odbornej spôsobilosti pre obsluhu nízkotlakových kotlov s výkonom do 100 kW, popr. nad 100 kW. Uskutoční sa v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení vyhlášky ÚBP č. 75/1996 Z. z. Kurz prebehne formou prednášok, konzultácií, diskusií a samoštúdiom.

Po absolvovaní školenia, ukončeného písomnou (test) a ústnou skúškou, budú záujemcovia V. triedy mať skúšku v posledný deň školenia s firmou TUV SUD Bratislava. Po úspešne zložených skúškach budú doklady zaslané na Inšpektorát práce Trnava, ktorá vystaví kuričský preukaz s platnosťou 5 rokov.

Záväznú prihlášku pošlite na horeuvedenú adresu. Prihláseným zašleme tlačivo na overenie odbornej spôsobilosti so žiadosťou o lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie tejto profesie. Noví záujemcovia o školenie musia odovzdať overený doklad o dosiahnutom vzdelaní a zároveň musia mať potvrdenú absolvovanú mesačnú prax pod dozorom kuriča s platným dokladom.

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (občerstvenie, honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné a réžia).  

Záujemcovia o V. triedu majú v cene zahrnutý aj správny poplatok za vydanie kuričského preukazu vo výške 65,00 €.