ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania:  jar 2018

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda (I. posch.)

Lektor: Ľubomír Novák

Účastnícky poplatok:        VI. trieda  110,00 € ;    V. trieda  175,00 €

Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SKBX  VS: 740

 

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenie odbornej spôsobilosti pre obsluhu nízkotlakových kotlov s výkonom do 100 kW, popr. nad 100 kW. Uskutoční sa v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení vyhlášky ÚBP č. 75/1996 Z. z. Kurz prebehne formou prednášok, konzultácií, diskusií a samoštúdiom.

Po absolvovaní školenia, ukončeného písomnou (test) a ústnou skúškou, budú záujemcovia V. triedy prihlásení k záverečným skúškam  na Technickú inšpekciu SR v Nitre (popr. skúška V. triedy bude v posledný deň školenia – s firmou TUV SUD Bratislava). Po úspešne zložených skúškach získajú kuričský preukaz, ktorý má platnosť 5 rokov. Účastníci VI. triedy získajú po úspešne zložených skúškach osvedčenie o odb. spôsobilosti pracovníka, ktorý má platnosť 5 rokov.

Prihlášku na školenie pošlite na horeuvedenú adresu. Prihláseným zašleme tlačivo na overenie odbornej spôsobilosti so žiadosťou o lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie tejto profesie a tlačivo na potvrdenie absolvovanej mesačnej praxe pod dozorom kuriča s platným dokladom. Zároveň treba odovzdať overený doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné a réžia). V cene je zahrnutý aj správny poplatok za vydanie kuričského preukazu V. triedy vo výške 60,00 € (55,00€ poplatok za skúšku a 5,00€ kolok na IP Trnava).

Formulár pre prihlásenie