Viazanie a aranžovanie kvetov

Vzdelávací program akreditovaný  MŠVVaŠ SR

Rekvalifikačný kurz je možné absolvovať aj cez UPSVaR - REPAS 

 

Termín  konania kurzu: stanovíme po prihlásení aspoň 5 osôb (v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda)

CIEĽOM:

je, aby si jeho účastníci:

  • osvojili teoretické a praktické základy viazania  a aranžovania kvetov
  • získali zručnosti vo viazaní kvetov
  • vedeli zhotoviť finálny výrobok, akým je kytica a rôzne aranžmány do bytov, prezentačných, či slávnostných priestorov
  • naučili sa viazať a aranžovať kvety na rôzne príležitosti (vianočné, veľkonočné, smútočné, slávnostné, celoročné, svadobné)
  • naučili sa vypichovať úpravy zo živých, suchých a umelých kvetov
  • vedeli pripraviť rôzny aranžérsky materiál a pracovať s ním

 

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí pracovať s potrebným náradím pri viazaní a aranžovaní materiálov a kvetov. Pozná techniku prípravy a spracovania materiálu na viazanie a aranžovanie kvetov, techniku základných vypichovaných aranžérskych prác z rôzneho materiálu, techniku viazania základných kytíc z rôzneho materiálu; techniky prípravy aranžmánov k rôznym príležitostiam. Získa základné vedomosti o rastlinných materiáloch používaných vo viazaní a aranžovaní kvetov.

 

UPLATNENIE:

absolvent sa môže zamestnať v kvetinovom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

 

VSTUPNÉ VZDELANIE:

ukončené základné vzdelanie.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti viazania a aranžovania kvetov.

 

METÓDY VÝUČBY:

Vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, výkladov s praktickými cvičeniami, demonštrácia, samostatná práca (dôraz kladený na získanie praktických a estetických zručností).

 

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:

Praktická skúška - zhotovenie ikebany z prírodného materiálu, viazanie kytice zo živých kvetov, vyhotovenie príležitostného aranžmánu.

 

CELKOVÝ ROZSAH:

164 hodín

 

TERMÍN KONANIA KURZU:

Ak nie je daný, bude spresnený  po prihlásení min. 6 osôb

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

Záväzne prihláseným bude miesto, termín, čas konania kurzu a platobné podmienky spresnené v osobitnej pozvánke.