OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI

odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o danú problematiku.

 

Termín konania: oznámime dodatočne po prihlásení aspoň 6 osôb

Miesto konania: v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, VM Corporation s.r.o.


Účastnícky poplatok: 44,00 €

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 102023

 

Program:

  • Vysvetlenie základných pojmov
  • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť...)
  • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie ai..)
  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod...)
  • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (tzv.: informačná povinnosť)
  • Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
  • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
  • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
  • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť...)
  • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, smernice, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce, a iné...).

 

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia.

V prípade záujmu o seminár prosíme zaslať nasledovné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia.