Účtovník - účtovníčka

Vzdelávací program akreditovaný  MŠVVaŠ SR

 

Termín  konania kurzu:  28. mája 2024 o 14.00 hod. v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda

 

CIEĽOM:

je, realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku;  vedieť  uskutočňovať účtovné operácie v sústave podvojného – jednoduchého – mzdového účtovníctva; vedieť samostatne spracovať a viesť účtovnú, štatistickú a mzdovú agendu; poznať a správne uplatňovať daňovú legislatívu v praxi.

 

PROFIL ABSOLVENTA:

absolvent pozná spôsob účtovania v systéme podvojného – jednoduchého - mzdového účtovníctva. Ovláda kompletné účtovné predpisy podvojného – jednoduchého – mzdového účtovníctva. Je zručný v oblasti účtovania podvojnej – jednoduchej – mzdovej účtovnej agendy a uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie.

 

UPLATNENIE:

absolvent sa môže uplatniť ako účtovník, asistent manažéra, administratívno-hospodársky pracovník, pracovník mzdového a personálneho útvaru organizácie, prípadne živnostník samostatne vedúci účtovníctvo.

 

VSTUPNÉ VZDELANIE:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti poskytovania účtovníckych služieb v sústave podvojného – jednoduchého - mzdového účtovníctva.

Je určený nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi. Je vhodný aj pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.

 

METÓDY VÝUČBY:

modulový vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, výkladov s praktickými ukážkami, samostatnou prácou poslucháčov, riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom.

 

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:

záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti – test a praktickej časti  - riešenie súvislého príkladu v závere každého modulu.

 

CELKOVÝ ROZSAH MODULOVÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

1. modul  – Podvojné účtovníctvo                                     155 hodín (550,00 €)  od 28.05.2024 o 14.00 hod.    

2. modul  – Jednoduché účtovníctvo                                 80 hodín (350,00 €)        

3. modul  – Mzdové účtovníctvo a personalistika              85 hodín  (360,00 €)            

Pri absolvovaní všetkých modulov:                                   320 hodín (10% zľava - 1 134,00 €)   

    

TERMÍN KONANIA KURZU: Ak nie je daný, bude spresnený  po prihlásení min. 8 osôb.

 

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

Záväzne prihláseným bude miesto, termín, čas konania kurzu a platobné podmienky spresnené v osobitnej pozvánke.