Vizážista - Vizážistka

vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

 

Profil absolventa: absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti z oblasti zdravovedy, základov kozmetickej starostlivosti, hygieny a epidemiológie, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, štylistiky a koloristiky, estetickej výchovy, líčenia. Je zručný v oblasti určenia typu pleti, voľby pracovných postupov v súlade so stavom pokožky a typu pleti, použitia vhodných ošetrovacích prípravkov, estetickej úpravy pleti ako súčasť celkovej starostlivosti o harmonickú osobnosť, určenia štýlu a správnosti voľby make-up, príležitostné líčenie podľa druhu a využitie vizážistických techník. Získa základné ekonomické vedomosti.

Uplatnenie: absolvent sa môže zamestnať v salóne, alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

Cieľová skupina: osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti vizážistiky s minimálne stredoškolským vzdelaním.

Metódy výučby: vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, praktických ukážok, ilustratívno-výkladovými metódami, praktickými odbornými cvičeniami zameraným na získanie a upevnenie praktických zručností.

Forma záverečnej skúšky: teoretická i praktická časť (písomný test, praktická skúška)

Celkový rozsah:                        180 hodín

Termín  konania kurzu:           bude spresnený  po prihlásení min. 6 osôb

Cena kurzu :                              430,00 € (cenu garantujeme  pri počte 6 osôb)

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu, písomný materiál, základný balíček pomôcok a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

 

Formulár pre prihlásenie