Informácie o ochrane osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle požiadaviek Nariadenia EÚ 2016/679 ("GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov

 

 

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vás informovali o spracovaní osobných údajov v našej spoločnosti:

 

1. Prevádzkovateľ – sprostredkovateľ osobných údajov:

DunAkadémia, o. z. so sídlom: Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 294 584

zapísaná na MV SR č. VVS/1-900/90-41970

prevádzkujeme webovú stránku www.dunakademia.sk.

 

2. Kontaktné údaje:

ohľadom ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať – na e-mail: info@dunakademia.sk alebo na našej poštovej adrese.

 

3. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

Spracovávanie osobných údajov je uskutočňované na právnom základe, tzn. nie je potrebné si od našich klientov alebo zamestnancov žiadať „súhlas“.

Spracovávame osobné údaje za týmto účelom –

  • Vykonávanie odborných seminárov a školení
  • Vykonávanie vzdelávacích programov akreditovaných MŠVVaŠ SR
  • Vykonávanie jazykových a rekvalifikačných kurzov
  • Vykonávanie iných občianskych aktivít
  • Spracovávanie osobných údajov našich lektorov a zamestnancov

 

Osobné údaje sú získané v zmysle zákona. Doba spracovávania osobných údajov je v zmysle zákona. Osobné údaje sú spracovávané na základe zmluvy, objednávky, žiadosti, prihlášky.

 

4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Ochrana osobných údajov je zabezpečená primeranými technickými a organizačnými opatreniami, ktoré bránia najmä zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám ani sprístupnené iným príjemcom, iba ak takéto poskytnutie, resp. sprístupnenie stanovuje zákon.

 

5. Práva fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Práva fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov sú stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 („GDPR“ – General Data Protection Regulation) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Formulár pre prihlásenie