ZAMESTNÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV 3. KRAJÍN

Termín konania: 03. decembra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok: 40,00 € Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

Program:

 

I. Najdôležitejšie zmeny v zákone o službách zamestnanosti  a zákone o pobyte cudzincov od 1.1.2019 (Výber z problematiky zamestnávania )

 • Podmienky za ktorých možno  štátnych príslušníkov tretej krajiny  zamestnať
 • Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ  zamestnávať zjednodušeným spôsobom
 • Aké  podmienky musí splniť štátny príslušník tretej krajiny pre zamestnanie s miestom výkonu práce v SR
 • Koľko  štátnych príslušníkov tretích krajín   môže zamestnávateľ zamestnať

II. Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov iných krajín voči úradu práce a cudzineckej polícii

III.  Podmienky na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pre zamestnávateľa

 • Podmienky  a postup pri  vydaní potvrdenia o možnosti obsadenia    voľného pracovného miesta na sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun 

IV. Podmienky na udelenie  povolenia na zamestnanie

 • Komu možno udeliť povolenie na zamestnanie
 • Podmienky na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania
 • Povolenie na  prechodný pobyt za účelom  zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie)
 • Dôvody neudelenia povolenia na zamestnanie
 • Platnosť povolenia

V. Spôsoby,  možnosti, faktory zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín

 • Postup pri jednotlivých spôsoboch zamestnávania
 • Modrá karta Európskej únie  pre vysokokvalifikované zamestnanie
 • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily
 • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny  v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily prostredníctvom  ADZ
 • Zrýchlený a klasický postup pri  zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny  ADZ v zamestnaní  s nedostatkom pracovnej sily
 • Zamestnanie   štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na sezónne zamestnanie s dobou trvania do 90 dní
 • Povolenie na sezónne zamestnanie  Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na sezónne zamestnanie v trvaní viac ako 90 dní
 • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny  s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny
 • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia

voľného pracovného miesta  nevyžaduje

 • Oznamovacia povinnosť  zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín podľa §23a

 VI.  Vnútropodnikový presun krátkodobý  najviac 90 dní, dlhodobý vnútropodnikový presun 

 • Pracovná dovolenka - Programy  pracovnej dovolenky cudzincov na území Slovenskej republiky

 VII. pobyt cudzinca na území SR

 • Vízoví a bezvízoví štátni príslušníci tretích krajín
 • Získanie - Schengenské vízum alebo národné vízum.
 • Udelenie trvalého alebo  prechodného pobytu  štátneho príslušníka tretej krajiny
 • Udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania

VIII. Pracovnoprávne aspekty zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín

 • Vznik pracovného pomeru, náležitosti pracovnej zmluvy
 • Mzdové podmienky štátnych príslušníkov tretej krajiny
 • Pracovné podmienky  zamestnancov počas vnútropodnikového presunu
 • Zdravotné a sociálne poistenie štátnych príslušníkov tretej krajiny
 • Daňové povinnosti štátneho príslušníka 3. Krajiny - zamestnanec cudzí štátny príslušník
 • Kto môže kontrolovať a pokutovať  zamestnávateľa pri nedodržaní pracovnoprávnych predpisov