ZÁKONNÍK PRÁCE V PRAXI - pracovnoprávna a personálna problematika v duchu novelizovaných predpisov

Termín konania: 30. novembra 2018 od 09.00 hod. (prezentácia od 8.30 do 9.00 hod.)

Miesto konania: DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok: 39,00 € (Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SK2X  VS: 23102018

 

Cieľová skupina : Manažéri na všetkých stupňoch a odboroch riadenia ,najmä odboru ľudských zdrojov, zamestnávatelia na ktorých sa vzťahuje ZP (aj v prípade, len niektorých ustanovení ZP),majitelia, konatelia, mzdoví účtovníci...

 

Program:

 

1. Pôsobnosť Zákonníka práce

 • čo upravuje, na koho a v akom rozsahu sa vzťahuje
 • vzťah ZP a Občianskeho zákonníka
 • interpretačné pravidlá ZP, ich aplikácia v praxi - zásady ZP

2. Výklad pojmov

 • vznik pracovnoprávneho vzťahu – PZ, akceptačný list, zmluva o budúcej PZ, závislá práca, neplatnosť právneho úkonu, zánik práva, počítanie času (lehoty, doby), spôsoby doručenia dokumentov, status zamestnanca, pracovnoprávne podmienky
 • spôsoby zabezpečenia nároku zamestnávateľa, riešenie sporných nárokov
 • bezdôvodné obohatenie - vznik, vydanie
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pracovný úraz, zbavenie sa zodpovednosti za pracovný úraz, ľahkomyseľné konanie, čo sa považuje za plnenie úloh a čo činnosť v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh
 • osobná zodpovednosť zamestnanca za zverené hodnoty, predmety, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu a spôsob jej riešenia, vymáhanie náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi – zamestnancovi
 • postup zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov- ak sa požaduje súhlas, dohoda, prerokovanie, kto nimi môže byť, ochrana zástupcov pred skončením pracovného pomeru
 • ustanovenia ZP, ktoré sa použijú na zamestnancov štátnej služby a verejnej služby

3. Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru

 • povinnosti zamestnávateľa a uchádzača o zamestnanie pri predzmluvných vzťahoch
 • pracovná zmluva – vznik pracovného pomeru, povinné náležitosti pracovnej zmluvy, zmena pracovnej zmluvy
 • druhy pracovných pomerov, pravidlá pri ich uzatváraní, povinnosti z nich plynúce
 • spôsoby skončenia PP, povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP (potvrdenia, posudok, odstupné, odchodné, ...)
 • ochrana zamestnancov pred výpoveďou, okamžitým skončením PP zo strany zamestnávateľa
 • neplatné skončenie PP, uplatnenie na súde, nároky z neplatného skončenia PP
 • vedúci zamestnanci a ich povinnosti pri vzniku PP, skončení PP, počas jeho trvania
 • uzatváranie dohôd na práce vykonávané mimo PP - práva a povinnosti strán, nároky zamestnancov plynúce z uzatvorených dohôd, odmena, zodpovednosť za škodu

4. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

 • povinnosť vedúcich vytvárať vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov (vrátane pracovných podmienok pre mladistvých, tehotné ženy, ženy- mužov starajúcich sa o maloleté deti, osoby so ZPS)
 • pracovný čas - rovnomerne/nerovnomerne rozvrhnutý, pružný PČ, flexibilný PČ, konto pracovného času, práca nadčas, práca vo sviatok, nočná práca, evidencia PČ
 • pracovná pohotovosť -formy, obmedzenia, evidencia, odmeňovanie
 • prestávky v práci, denný, týždenný odpočinok v práci, skrátenie odpočinku a jeho nahradenie
 • dovolenka, prekážky v práci na strane zamestnancov, na strane zamestnávateľa – povinnosti strán, čerpanie náhradného voľna, poskytovanie neplateného voľna vo väzbe na mzdu
 • výkon práce v osobitných prípadoch - na účely dovolenky
 • úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v internom predpise - pracovný poriadok, obsah, účinnosť, záväznosť, náležitosti
 • výkon zárobkovej činnosti mimo PP, jej obmedzenie po skončení PP

5. Starostlivosť o zamestnancov - sociálna politika

 • stravovanie, vzdelávanie, pracovné voľno, skrátenie- úprava PČ
 • BOZP, LP
 • zabezpečenie ochrany súkromia zamestnancov na pracovisku a spoločných priestoroch, zákaz diskriminácie - formy diskriminácie, prejavy, ochrana 

​6. Zmeny  v PPP vrátane ZP  s účinnosťou  v r. 2018.