TVORBA WWW STRÁNOK

ORGANIZAČNÁ FORMA VZDELÁVACEJ AKTIVITY:

 prezenčný kurz

 

CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY (VZDELÁVANIA):

  • Poskytnúť prehľad v oblasti protokolov a terminológie používanej pri tvorbe WWW stránok.
  • Ukázať zásady pre návrh vzhľadu a štruktúry WWW stránok.
  • Získať praktické skúseností pre tvorbu jednoduchých WWW stránok.
  • Ukázať možnosti úpravy už existujúcich WWW stránok.
  • Získať praktické skúsenosti pri vystavení WWW stránky na servery.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

začínajúci tvorcovia WWW stránok.

 

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:

ovládanie základov práce s osobným počítačom

 

PROFIL ABSOLVENTA:

absolvent bude po ukončení kurzu schopný navrhnúť vzhľad a štruktúru novej firemnej alebo osobnej WWW stránky. Vytvoriť a vystaviť WWW stránku na vzdialenom servery. Upravovať už existujúcu jednoduchú WWW stránku pomocou HTML kódu, alebo pomocou editoru WWW stránok.

 

METÓDY VÝUČBY:

výklad a samostatná práca na osobnom počítači

 

ZÁVER KURZU:

poslucháči absolvujú priebežné písomné testy, praktické ukážky a spracujú záverečnú prácu na počítači. Absolventi získajú certifikát DunAkadémie.

 

CELKOVÝ ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:                      

20 HODÍN

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DA. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

 

Záväzne prihláseným bude miesto, termín, čas konania kurzu a platobné podmienky spresnené v osobitnej pozvánke.

Formulár pre prihlásenie