ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2019 PRÍPRAVA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY A PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV NA ROK 2020

Termín konania: 31. januára 2020 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok: 40,00 € Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

Program:

1.  Legislatívna úprava po zmenách v r. 2019

      -  Zákon o sociálnom fonde, KZ , vnútorný predpis

2.  Tvorba sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a kolektívnych       zmlúv

      -  Kto je povinný tvoriť SF

      -  Aké sú možnosti a povinnosti zamestnávateľa pri tvorbe a čerpaní SF

      -  V akej výške a z akých zdrojov je možné tvoriť SF

      -  Čo predstavuje základ, z ktorého sa SF tvorí ( aké zložky miezd, platov zahrňuje…)

3.  Čerpanie sociálneho fondu v zmysle zákona, KZ

       -  Príspevky na stravovanie ( výška, forma, hodnota stravy, zdravé stravovanie,

           doplnky, posedenia...)

       -  Služby využívané na regeneráciu (výlety, dovolenky, akcie, hobby...)

       -  Zdravotná starostlivosť (pitný režim, očkovanie, pomôcky, pobyty...)

       -  Príspevok na dopravu do zamestnania a späť (komu, koľko, forma

           poskytovania)

       -  Rekreácie ( tuzemské, zahraničné, letné, zimné, detské, organizované,

           neorganizované , forma poskytovania..).

       -  Príspevky na vzdelávanie a ďalší osobnostný a odborný rast zamestnancov

       -  Príspevky na DDS, SDS..

       - Sociálna výpomoc, pôžičky...

4.  Ostatná sociálna politika – program starostlivosti o zamestnancov v zmysle       kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, podnikových KZ alebo programov SP ( povinná, zmluvná a dobrovoľná SP)

       -  Vybrané ustanovenia zo Zákonník práce

      -  Vybrané ustanovenia zo zákona o kolektívnom vyjednávaní

      -  Vybrané ustanovenia zo zákona o dani z príjmov

      -  Vybrané ustanovenia zo zákona o ochrane zdravia...,

         Úprava interných predpisov , PKZ súvisiacich s prijatým sociálnym balíčkom

        vlády  a ich    zapracovanie do programov starostlivosti o zamestnancov

       -  Sociálna politika zamestnávateľa - nástroj motivácie zamestnancov

       -  Príklady motivujúcej sociálnej politiky z praxe

       -  Zameranie SP - príprava programov SP na rok 2018

       -  Námety, príklady , diskusia o podnetoch z praxe

5. Zdaňovanie príspevkov a požitkov poskytovaných zo SF po zmenách

Účastníci obdržia pracovné materiályÚčastníci obdržia pracovné materiály