Práca s PC v prostredí windows

FORMA REALIZÁCIE KURZU:

 prezenčná

PROFIL ABSOLVENTA:

 absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné pre používanie voľne šíriteľnej kancelárskej sady MS Office.

CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY (VZDELÁVANIA):

  • Získať vyšší štandard vedomostí a zručností potrebných pre prácu na počítači so systémom Windows a vybranými programami balíka MS OFFICE.
  • Získať vedomosti o ďalších možnostiach textového editora MS WORD a potrebné zručnosti na ich ovládanie.
  • Získať schopnosti analýzy dát a práce s tabuľkou ako databázou v tabuľkovom procesore MS EXCEL, robiť kalkulácie a prezentovať ich vo forme grafov.
  • Získať vedomosti používať elektronickú poštu (MS OUTLOOK) a INTERNET

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:

 nie je stanovené.

CIEĹOVÁ SKUPINA:

nezamestnaní absolventi stredných škôl, zamestnanci samosprávnych orgánov, zamestnanci štátnej správy, členovia občianskych združení, podnikatelia, ostatní záujemcovia.

METÓDY VÝUČBY:

 prednáška, cvičenie, tréning a samostatná práca na osobnom počítači.

ZÁVER KURZU:

 poslucháči absolvujú priebežné písomné testy, praktické ukážky a spracujú záverečnú prácu na počítači. Absolventi získajú certifikát DunAkadémie.

 

CELKOVÝ ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:

Modul 1: Nastavenie prostredia WINDOWS                                                  

Modul 2: Textový editor MS WORD                                                               

Modul 3: Tabuľkový procesor MS EXCEL                                                        

Modul 4: Elektronická pošta MS OUTLOOK a Internet                                  

Záverečná skúška                                                                                                                                         

 

ROZSAH KURZU:

56 hodín, 70 hodín, individuálna výučba podľa požiadávky  

KURZY PRE FIRMY
Podľa požiadavky zadávateľa, s rôznym zameraním; výučba možná aj priamo vo firme.

 

KURZY NA OBJEDNÁVKU
Individuálne formy výučby (rozsah, intenzita zameranie, čas miesto), doučovanie pre malé skupiny a jednotlivcov. Splníme všetky vaše požiadavky.

                                                           

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

 

Záväzne prihláseným bude miesto, termín, čas konania kurzu a platobné podmienky spresnené v osobitnej pozvánke.

 

Formulár pre prihlásenie