POSKYTOVANIE PRÍSPEVKOV ZAMESTNÁVATEĽA NA REKREÁCIU ZAMESTNANCOV

v zmysle novelizovaných predpisov

 

Termín konania: -

Miesto konania:  Dunajská Streda 

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

Cieľová skupina:

         Manažéri, vlastníci, konatelia veľkých, stredných aj malých firiem, živnostníci, Personalisti, zástupcovia zamestnancov spracujúci programy starostlivosti zamestnancov, mzdové a finančné účtovníčky, ďalší ktorých to zaujíma.

 

Program:

1)  Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu v zmysle novelizovaných predpisov od  1.1.2019

alebo

2)  Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom (zmeny v pracovnoprávnych predpisoch účinné od 1.1.2019)

 

 1. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019

I.1   Zákonník práce po zmene  zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.91/2010 Z. z. o podpore   cestovného ruchu v z. n. p.

Vyššie uvedenou novelou sa dopĺňa  siedma časť Zákonník práce „Sociálna politika zamestnávateľa“ o nové ustanovenie „§ 152a- Rekreácia zamestnancov“, ktorý upravuje najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na  rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019.

Odpovede na nižšie uvedené otázky  sa dozviete  na seminári.

    

 • Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov  vzťahuje
 • Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu ?
 • Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca?
 • Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok?
 • Aké sú finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie ( rekreačný poukaz, cykloturistika...)?.
 • V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť?
 • Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu ( rekreačný poukaz ako platobný prostriedok),
 • Čo možno rekreačným poukazom uhradiť ?
 • Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie podujatie?
 • Príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin.
 • Aké sú možnosti  financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov?
 • Poskytnutie príspevku formou úhrady   oprávnených výdavkov.
 • Čo sa považuje za oprávnené výdavky a   ako sa preukazujú?
 • Aké náležitostí musia  mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky  preukazujú?
 • Aká je lehota  na preukázanie  výdavkov na rekreáciu?
 • Kedy je splatný preukázaný výdavok na rekreáciu?
 • Je suma poskytnutých príspevkov na rekreáciu  zamestnancov a ich rodinných príslušníkov daňovým výdavkom zamestnávateľa?
 • Môže si samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ ) tiež  uplatniť takýto príspevok na rekreáciu?
 • Bol by príspevok na rekreáciu SZČO (podnikateľa) uznaný za daňový výdavok podnikateľa?  

I.2 Príspevky  na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania

 • Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov     
 • Príspevky na rekreáciu   zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky
 • Príspevky na rekreáciu  poskytované nad rozsah Zákonníka práce
 • Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje  Zákonníka práce.

 

I.3 Zdaňovanie  príspevkov na rekreáciu

 • Príspevky na rekreáciu poskytované povinne v zmysle ZP
 • Príspevky na rekreáciu poskytované zo SF nad rozsah ZP
 • Príspevky  na rekreáciu poskytované zamestnávateľom dobrovoľne
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované  zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d) 

I.4 Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie ( ZP, SP)

 • Príspevky na rekreáciu poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce,
 • Príspevky  na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1  nad rozsah ZP

 

 1. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb dodávaných registrovaným sociálnym podnikom ( novela zákona o sociálnom fonde z. č. 112 /2018 Z. z. od 1.1.2019)
 • Čo sú to servisné poukážky ( druh cenín)?,
 • Kto ich vydáva, v akej nominálnej hodnote, kto  komu ich môže predávať?
 • Kto a čo môže servisnými poukážkami uhrádzať?

 

Formulár pre prihlásenie