ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU NA ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ÚČELY

Účtovné a daňové vymedzenie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku a jeho odpisovanie v praxi

 

Termín konania: 08. novembra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, dlhoročná špecialistka, lektorka a autorka odborných publikácií v danej oblasti, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok: 41,00 €  Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

Seminár je venovaný účtovným predpisom a osobitným predpisom viažucim sa k vymedzeniu dlhodobého majetku a jeho oceňovaniu, účtovaniu, inventarizácii, vyraďovaniu, nakladanie s vyradeným majetkom....

Program:

Kategórie DM, obstarávanie, oceňovanie, zaraďovanie, evidovanie, účtovanie o majetku, inventarizácia DM, vyraďovanie z používania

 • Vymedzenie jednotlivých kategórií DM z hľadiska účtovníctva a osobitných predpisov

DM odpisovaný – neodpisovaný

dlhodobý hmotný majetok,  nehnuteľnosti  a stavby v zmysle stavebného zákona,  

iný majetok- kultúrna nehnuteľná pamiatka, kúpeľná budova, technická rekultivácia,

dlhodobý nehmotný a dlhodobý finančný majetok, drobný DM hmotný , nehmotný,...

umelecké diela, predmety z drahých kovov, zbierky predmetov...

 • DM majetok ako jeden majetkový celok

súbor hnuteľných vecí, príslušenstvo majetku , súčasť stavby,

 • Obstarávací proces (t.j. od objednávky až po zaradenie do používania)

spôsoby obstarávania (kúpa, prenájom, zámena, prevod správy, delimitácia...)

nadobúdania DM a vplyv na oceňovanie dlhodobého hmotného a nehmotného, majetku, dlhodobého finančného majetku (závislosť spôsobu ocenenia majetku od spôsobu nadobudnutia alebo obstarania majetku, čo sú obstarávacie náklady,...)

 • Spôsob oceňovania jednotlivých kategórií DM v zmysle účtovných predpisov (spôsob určenia OC, RH, VŠH, TC, VN, prechodné a trvalé zníženie ocenenia dlhodobého majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky)
 • Zaraďovanie majetku do používania ( podmienky pre zaradenie DM v zmysle PÚ a osobitných predpisov, využitie KS a CPA)
 • Vedenie účtovnej evidencie (vrátane analytickej) o DM, účtovanie obstarania (nadobudnutia)  DM vo verejnej správe
 • Zaraďovanie hnuteľných vecí do súborov hnuteľných vecí, resp. ako príslušenstvo k hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci) ,
 • Výdavky na prevádzku, údržbu, opravy, technické zhodnotenie DM (najmä posudzovanie týchto výdavkov z hľadiska správneho účtovania, ocenenia celku pri Tzh.)
 • Účtovné a daňové odpisovanie dlhodobého majetku (zostavenie plánu ÚO, odpisové skupiny, komponentné odpisovanie jeho výhody- nevýhody)
 • Čiastočná likvidácia  majetkového celku, určenie účtovnej hodnoty celku a oprávok vyradenej časti a jej presun k inému celku resp. likvidácia,
 • Inventarizácia DM a posudzovanie inventarizačných rozdielov na účely ich zaúčtovania, výstupy z inventarizácie, ocenenie inventarizačného prebytku (resp. majetku, ktorý nie je vedený v účtovníctve,...)
 • Vyraďovací proces (t.j. od návrhu na vyradenie až po likvidáciu DM)

dôvody, postup a spôsoby vyraďovania DM

zistenie účtovnej hodnoty a jej vplyv na výsledok hospodárenia ÚJ

 • Nakladanie s likvidačným zostatkom , s vyradeným majetkom pri čiastočnej likvidácii, totálnej likvidácii