OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čas konania: od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, VM Corporation s.r.o.

Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 19102017

 

Nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov. Stručné informácie o plánovaných zmenách s účinnosťou od 25. mája 2018.

 

Program:

Zákon o ochrane osobných údajov v znení novely č. 84/204 Z. z.

Zásady spracúvania osobných údajov , prevádzkovateľ a sprostredkovateľ – náležitosti zmluvy

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
Získavanie osobných údajov, kamerové systémy, biometrika

Bezpečnostné projekty, smernice, ďalšia bezpečnostná dokumentácia

Práva dotknutých osôb (aj podľa Tr. poriadku), poverenie zodpovednej osoby

Poučenie oprávnenej osoby, povinnosť mlčanlivosti – rozsah a zameranie poučenia na rozličných pracovných pozíciách

Pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov, jeho kontrolná činnosť a sankcie

Diskusia – príklady z praxe napr.:

  • kamerové systémy a inštalované fotopasce – náležitosti dokumentácie vyžadovanej zákonom
  • poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov (najčastejšie v oblasti plnenia požiadaviek podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní zmlúv
  • zverejňovanie fotografií zamestnanca, snímka „osobnej povahy“ ...

 

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Definícia pojmov

Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti, odmena a zánik ochrany

Systém prijímania a vybavovania podnetov u zamestnávateľa, dokumentácia

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

Poriadkové pokuty a správne delikty

Diskusia – príklady z praxe, napr.:

  • vedenie zberného hárku, náležitosti zápisov
  • schránky pre príjem listov
  • spôsob vybavenia oznámenia

 

Účastníci školenia dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia.

V prípade záujmu o seminár prosíme zaslať nasledovné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia.

Formulár pre prihlásenie