OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona 18/2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Termín konania: 06. marca 2018 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, VM Corporation s.r.o.

Účastnícky poplatok: 42,00 €

(Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 06032018

 

PROGRAM:

Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov

  • vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave 

 

Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť ,minimalizácia, správnosť, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

  • práva dotknutej osoby (právo prístup k osobným údajom opravu a vymazanie

 

Zodpovedná osoba

  • určenie, činnosť, úlohy zodpovednej osoby
  • poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

 

Bezpečnosť osobných údajov

  • bezpečnostná dokumentácia, rozsah štandardnej ochrany, analýza rizík, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

 

Prevádzkovateľ - Sprostredkovateľ

  • práva a povinnosti, obsah zmluvy s prevádzkovateľom 

 

Osobitné situácie

  • spracúvanie fotografií, rodné čísla, osobitný účel – archivácia, mlčanlivosť

 

Kontrolná činnosť

  • práva a povinnosti kontrolného orgánu, správne delikty, sankcie

 

 

Účastníci školenia dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia.

V prípade záujmu o seminár prosíme zaslať nasledovné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia.