o CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH TROCHU INAK

Termín konania: upresníme po prihlásení aspoň 8 sôb

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, dlhoročná špecialistka a lektorkav oblasti cestovných náhrad, autorka mnohých publikácií

Účastnícky poplatok: 40,00 € Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

V roku 2018 Vám ponúkame novú, zaujímavú formu spracovania programu s témou cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách.Je to nový, originálny program lektorky Ing. Horváthovej a s takýmto obsahom sa nestretávate často na iných seminároch.Lektorka spracovalapodrobne celú problematiku cestovných náhrad a súvisiacich problémov (účtovníctvo, kontrola, zdaňovanie, odvody, zahraničné vysielanie do EÚ, výdavky nesúvisiace s PC a ich vyúčtovanie, nárokované aj nenárokované náhrady, uznávanie nepreukázaných výdavkov, svojvoľné zmeny zamestnanca v podmienkach pracovnej cesty, prerušenie PC zo súkromných dôvodov, atď.), s ktorými sa účastnícistretávajú a vždy je k nim na seminároch dosť otázok.

Seminár je spojený s konzultačným fórom, a preto je aj časovo náročnejší.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivitypraktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujúv praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona, poukázať namožnosti úpravy nárokov zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinností zamestnávateľa, pripomenúť základné zásady poskytovania náhrada variantnosť riešení pri ich poskytovaní.

Seminár je určený najmä:

 • pre manažérov s kompetenciou uzatvárania vnútroorganizačných noriema pracovnoprávnych vzťahov (kolektívna zmluva, pracovný poriadok, smernica ocestovnýchnáhradách, dohody, pracovné zmluvy,...)
 • pre vedúcich zamestnancov, ktorí vysielajú podriadených na tuzemské alebo zahraničné cesty
 • likvidátorov (účtovníkov, pokladníkov, ekonómov) cestovných náhrad, výdavkov a inýchplnení

PROGRAM:

 • Podmienky vzniku nároku na cestovné náhrady
 • Komu v akom rozsahu možno poskytnúť cestovné  náhrady, výdavky, plnenia v zmysle zákon
 • Kedy vzniká nárok fyzickej osobe na plnenie podľa zákona o cestovných náhradách
 • Vznik nároku na cestovné náhrady osobám, ktoré nemajú pracovnoprávny vzťah s poskytovateľom cestovných náhrad ( komu, kedy v akom rozsahu)
 • Vymedzenie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty  z časového, miestneho a vecného hľadiska
 • Rozdiel medzi miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve a pravidelným pracoviskom písomne dohodnutým   na účely pracovných ciest.
 • Náležitosti, špecifiká  a vplyv dohody o pravidelnom pracovisku na výšku a rozsah poskytovaných cestovných náhrad.
 • Určenie začiatku ( miesto čas)  a skončenia ( miesto, čas) tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty ( najmä ak ZPC začína a končí v zahraničí),  
 • Podmienky pracovnej cesty
 •  Písomné stanovenie podmienok  za akých sa má pracovná cesta uskutočniť
 • (miesto nástupu, miesto skončenia PC, doprava do miesta výkonu práce a späť, v mieste výkonu práce (? Používania osobných taxikov), kategória ubytovania...
 • Zmena vopred určených podmienok pracovnej cesty zamestnancom a zamestnávateľom a vplyv ich  zmeny na poskytovanie cestovných náhrad.
 • Stanovenie podmienok  pre niekoľko pracovných ciest jednému zamestnancovi, alebo viacerým zamestnancom na spoločnú pracovnú jedným rozhodnutím zamestnávateľa.
 •  Prerušenie pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny alebo na základe žiadosti zamestnanca, iný dôvod 
 • Špecifiká poskytovania cestovných náhrad
 • zamestnancom s častou zmenou pracoviska, ktorá vyplýva z charakteru jeho povolania
 • pri ZPC zamestnancov vyslaných do členských krajín EÚ a EHP,
 • pri dočasnom pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania
 • pri mimoriadnom výkone práce mimo pracovných zmien. 
 • pri ZHC v rámci  dohodnutej vzájomnej výmeny zamestnancov ( odborná  stáž)
 • pri výkone práce v zahraničí zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje osobitný
 • predpis ( zákon o štátnej službe...) po dobu kratšiu ako 6 mesiacov resp. dlhšiu
 • ako 6 mesiacov,
 • pri vyslaní  na výkon práce v zahraničí zamestnancom   v aktivite krízového
 • manažmentu mimo  územia SR.
 • Posudzovanie času trvania pracovnej cesty
 • Čas trvania pracovnej cesty v rámci určeného   pracovného času
 • Čas trvania pracovnej cesty strávený cestovaním alebo inak stráveným  po uplynutí pracovného času,    s nárokom na peňažnú náhradu resp. náhradné voľno s náhradou mzdy za stratu času na pracovnej ceste 
 • Evidencia výkonu práce  počas trvania pracovnej cesty  v. z. evidencia dochádzky 

           - v rámci pracovného času

           - po uplynutí pracovného času 

 • Evidencia výkonu práce , práce nadčas a pracovnej pohotovosti počas pracovnej cesty u zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo s pružným pracovným časom.
 • Prestávky v práci na jedlo a odpočinok počas pracovnej cesty  
 • Aké náhrady zamestnancovi pri splnení podmienok PC patria
 •  Náhrada preukázaných cestovných výdavkov
 •  Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
 •  Stravné
 •  Náhrada preukázaných  potrebných vedľajších  výdavkov
 •  Náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu  rodiny zamestnanca
 • Základné zásady pri poskytovaní náhrad
 • Zásada preukázateľnosti  výdavkov
 • Zásada právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa
 • Zásada poskytovania cestovných náhrad paušálom
 • Zásada preukázania splnenia podmienok pracovnej cesty
 • Čestné vyhlásenie zamestnanca, jeho význam, náležitosti  a  vplyv na výšku a rozsah poskytovaných cestovných   náhrad
 • Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom na účely poskytovanie   cestovných náhrad

Dohoda o pravidelnom pracovisku

Dohoda o predlžení lehoty na predkladanie písomných dokladov z pracovnej cesty

Dohody o predlžení lehoty na vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojenie nárokov zamestnanca

Dohoda o poskytovaní preddavku a jeho vyúčtovania v inej mene ako to ustanovuje Opatrenie MPSVR SR alebo MF SR

Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovné cesty

Dohoda o výpočte spotreby PHL plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou

Dohoda o poskytovaní cestovných výdavkov vo výške cestovného lístka verejnej hromadnej dopravy

Dohoda o vyslaní do členských krajín EÚ ( EHP) v rámci cezhraničného poskytovania služieb ...

 • Stravné  verzus  stravovanie pri pracovných cestách
 • Nárok pri súbehu  dvoch zákonov ( ZP + z. o cestovných náhradách
  • Stravné bez nároku  resp.  – zabezpečenie stravovania
  • Stravný lístok - náhrada  stravného   
 • Odlišnosti poskytovania stravného pri TU PC a ZPC  pre zamestnancov s častou zmenou
  • pracoviska vyplývajúcou z osobitnej povahy
 •  Stravné poskytované pri nesplnení podmienok trvania TU PC
  • Bezplatné poskytnutie stravy, krátenie stravného, raňajky ako súčasť ubytovania
 • Stravné pri poskytnutí občerstvenia, ľahkého obedu, švédskych stolov, recepciách
 • Cestovné náhrady pri PC vykonanej  motorovým vozidlom
 • Rozdiely v poskytovaní cestovných náhrad  pri pracovnej ceste vykonanej motorovým vozidlom zamestnanca a služobným motorovým vozidlom ( MV zamestnávateľa)
 • Náhrady pri pracovnej ceste vykonanej MV vypožičaným od priateľov, prenajatom z autopožičovne, obstaraného zamestnávateľom finančným leasingom
 • Účtovné doklady pri vyúčtovaní spotreby PHL
 • Spôsoby výpočtu spotreby pohonných látok v merných jednotkách, preukázanie (zistenie) ceny, overenie počtu km na účel poskytnutia základnej sadzby ,
 • Potrebné  vedľajšie výdavky
 •  Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pri ZPC preddavky a ich vyúčtovať v  ustanovenej – dohodnutej lehote v zmysle zákona
 • Poskytovanie preddavkov na tuzemskú a zahraničnú cestu v zmysle príslušných opatrení MPSV R SR a MF SR
 •  Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých na TPC a ZPC
 •  Vreckové pri zahraničných PC (minimum, maximum, nárok, vyššie vreckové,...)
 •  Prepočty  náhrad vykazovaných v cudzej mene na eurá  v deň uskutočnenia účtovného  prípadu ( kedy je deň UÚP, aké kurzy je potrebné použiť pri prepočte náhrad vyjadrených v cudzej mene.
 •  Dohoda o poskytovaní preddavku – vyúčtovania preddavku v inej mene ako ustanovuje
 • Opatrenie MF SR
 • Zaokrúhľovanie poskytnutých cestovných náhrad v eurách a cudzej mene
 • Poskytovanie cestovných náhrad, výdavkov a iných plnení paušálom
 •  Na aké náhrady  možno ustanoviť paušálne poskytovanie náhrad  
 •  Aké podmienky platia pre tvorbu paušálu,
 •  Aké povinnosti má  zamestnávateľ pri tejto forme poskytovania cestovných náhrad
 • Tvorba paušálu na MHD ( pracovné cesty v rámci mesta)
 • Fakultatívne náhrady poskytované zamestnávateľom
 • Zmeny v poskytovaní cestovných náhrad v zmysle z. č. 307/2019 Z. z.
 • Aplikácia poskytovania stravného  zahraničnej pracovnej ceste, počas ktorej lietadlom, loďou)
 • Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad z účtovného  a daňového hľadiska, z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia,...
 • Priebežná diskusia o problémoch vznikajúcich v praxi pri poskytovaní a likvidácii náhrad výdavkov v zmysle tohto zákona

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike      

Formulár pre prihlásenie