KONZULTAČNÉ FÓRUM K NOVELÁM ZP od 1.1.2019 a 1.1.2020 a 1.7.2020

Termín konania: upresníme po prihlásení aspoň 8 osôb

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok: 40,00 € Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Konzultačné fórum k problematike príspevkov na rekreáciu a regeneráciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov – čo priniesla prax a nový príspevok od 1.1.2020:

príklady, výpočty, lehoty a spôsoby riešenia problémov, ktoré prax priniesla zamestnávateľom, daňové a odvodové povinnosti, prelom rokov 2019/2020,  nový príspevok od 1.1.2020 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa

 

Novela Zákonníka práce zákonom  č. 347/2018 Z. z., a zákonom 319 /2019 Z. z., ktorými sa z. dopĺňa ZP o § 152a a  § 152b . Uvedené ustanovenia upravujú poskytovanie príspevku na rekreáciu od 1.1.2019 a príspevok na  športovú činnosť dieťaťa od 1.1.2020. Poskytovanie týchto príspevkov vyvolalo v praxi nemálo nejasnosti v najmä s uznávaním dokladov preukazujúcich oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnancov. Konzultačné fórum prináša  skúsenosti a riešenia k mnohým otázkam, ktoré sa vyskytli v praxi, avšak Zákonník práce na nich nedáva jednoznačnú odpoveď.

Účastníci budú môcť  podeliť sa so svojimi skúsenosťami, avšak aj skonzultovať správnosť ich postupov pri poskytovaní príspevkov na rekreáciu v roku 2019 a pripraviť sa na podmienky poskytovania nového príspevku ( na športovú činnosť dieťaťa ) od 1.1.2020.

Program:

I.    Poskytovanie príspevkov na rekreáciu

• Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov (ktorý zamestnávateľ má povinnosť – možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu , za akých podmienok, v akej forme)

• Výška príspevku na rekreáciu zamestnanca

• Podmienky pre vznik nároku na príspevok (čo musí splniť zamestnanec)

• Finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie (rekreačný poukaz, cykloturistika a ich využitie na rekreáciu ...)

• V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť (výhody, nevýhody jednotlivých foriem)

• Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako platobný prostriedok, čo robiť, ak rekreačný poukaz ubytovacie zariadenie neakceptuje)

• Čo možno rekreačným poukazom uhradiť (kedy, komu, aké výdavky, postup pri jeho vydaní)

• Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov

• Čo sa považuje za oprávnené výdavky a ako sa preukazujú

• Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie podujatie, rekreácie školopovinných detí počas prázdnin

• Čo sú služby cestovného ruchu v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu

• Podmienky financovania rekreácie rodinných príslušníkov zamestnanca (na akých rodinných príslušníkov sa zákon vzťahuje)

• Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky za rekreáciu a ako sa preukazujú,

• Akceptácia poskytovateľov služieb cestovného ruchu a druh služby na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu

• Lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu dieťaťa, splatnosť preukázaných oprávnených výdavkov

Rekreácie uskutočnené na sklonku roka, resp. na rozhraní dvoch kalendárnych rokov, preukázanie oprávnených výdavkov a ich zúčtovanie v novom roku a jeho vplyv na ročné zúčtovanie dane z príjmov resp. potvrdenie o zdaniteľnej mzde či daňové priznanie zamestnávateľa (príklady, varianty)

 

II. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

• Rozdiely medzi príspevkom na rekreáciu a príspevkom na športovú činnosť dieťaťa

• Podmienky poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa

• Oprávnené výdavky, náležitosti účtovných dokladov, lehota preukazovania výdavkov, splatnosť oprávnených výdavkov

• Podmienky oslobodenia poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a športovú činnosť dieťaťa

• Uznanie poskytnutých príspevkov na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa za daňový výdavok zamestnávateľa a SZČO

 

III. Príspevky na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania

• Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

• Príspevky na rekreáciu zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky

• Príspevky na rekreáciu poskytované nad rozsah Zákonníka práce

• Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje Zákonníka práce

 

IV. Zdaňovanie príspevkov na rekreáciu

• Príspevky na rekreáciu  a športovú činnosť  dieťaťa poskytované  v zmysle § 152a  a § 152b  ZP  

• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytované zo SF nad rozsah ZP

• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť poskytované zamestnávateľom dobrovoľne

• Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d) ( rozdiely oproti § 7 ods. 1 písm. e) –novela)

 

V. Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie (ZP, SP)

• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce

• Príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a na športovú činnosť dieťaťa poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 nad rozsah ZP

 

VI.  Ďalšie novely Zákonníka práce  prijaté v r. 2019 s účinnosťou od 1.1.2020 a 1.7.2020

 

 

 

Formulár pre prihlásenie