DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2019

Fyzické a právnické osoby

 

Termín konania: 21. februára 2020 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: zasadačka reštaurácie VENEZIA Guest House, Trhovisko 1228/10, Dunajská Streda (pri Hasičskej stanici Dunajská Streda)

Lektor:  JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

Účastnícky poplatok: 42,00 €  Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 21022020

 

S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

 

Program seminára:

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?                          

určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

 

2/ Základ dane fyzickej osoby                                                                                        

určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

 

3/ Základ dane právnickej osoby         

daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy- možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“, DPH ako daňový náklad, pripočitateľné  a odpočitateľné  položky

 

4/Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018

 

5/Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie

 

5/Preddavky na daň na rok 2020 – významné zmeny v pravidlách

 

6/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020

 

7/Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike

Formulár pre prihlásenie