DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2018

Fyzické a právnické osoby

 

Termín konania: -

Miesto konania: zasadačka Europe Center, Mierová 6259/2C, Dunajská Streda (pred mostom na smer Gabčíkovo)

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Účastnícky poplatok: 42,00 €  Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 22022019

 

S príchodom Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení, pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

 

  Program seminára:

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?

    určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

           

2/ Základ dane fyzickej osoby

    určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

 

3/ Základ dane právnickej osoby                                                                              

    Daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad

                       

4/ Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO –postup po zrušení licencie od r.2018                        

 

5/ Obchodné vzťahy medzi závislými osobami-  transferové oceňovanie       

                                                                                

6/ Preddavky na daň na rok 2019

 

7/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2019

                                  

8/ Diskusia- odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára