DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2018

Termín konania:          22. októbra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania:           zasadačka reštaurácie VENEZIA Guest House, Trhovisko 1228/10, Dunajská Streda (pri Hasičskej stanici Dunajská Streda)

Účastnícky poplatok:   42,00 €

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie:         Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 22102019

 

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z., ktorý obsahuje pravidlá, ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

 

Program pripraveného seminára:

1/ novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce sa                

- určenia základu dane fyzickej osoby                                                                                             

- zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov                           

- zmeny  v príjmoch oslobodených od dane                                                    

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019 a podmienky ich uplatnenia

- nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera                                                            

- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie                                                                                         

- úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

3/ daňové a nedaňové výdavky                                                                                                     

- výdavky s podmienkou zaplatenia                                                                                     

- účtovné a daňové odpisy                                                                              

- výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby                                       

- daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok             

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie                           

kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5/ zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019

6/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020                 

„mikrodaňovník“, zmeny v odpočte straty, zmeny v odpisovaní, zmeny  v superodpočte na výskum a vývoj, zmeny v uplatňovaní daňových opravných položiek k pohľadávkam, zmeny v platení preddavkov na daň

7/ Diskusia- odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára.