DAŇ Z PRÍJMOV – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2018

Termín konania: 07. decembra 2018  od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: zasadačka JEDNOTA COOP SD Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Účastnícky poplatok: 41,00 € (Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SKBX  VS: 07122018

 

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2018 zdaniteľný príjem vyšší ako 1901,67 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

 

Program seminára:

 

1/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2018 realizovaná zákonom č.344/2017 Z.z.      

- určenie základu dane fyzickej osoby                                                                         

- zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov                           

- príjmy oslobodené od dane                                                                                     

- nová nezdaniteľná časť základu                                                                                

- podmienky oslobodenia príjmov z reklám u niektorých PO, z prijatých náhrad škôd

 

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2018 a podmienky ich uplatnenia

- nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera                                         

- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie                                             

- úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

 

3/ daňové a nedaňové výdavky                                                                                 

- výdavky s podmienkou zaplatenia                                                                

- účtovné a daňové odpisy                                                                            

- výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby                       

- daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok

                       

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie                          

kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

 

5/ 13.plat (dovolenkový) a 14.plat (vianočný)   -  spôsob zdanenia      

                                                                                

6/ Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2019

                                  

7/ Diskusia- odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára