DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2019 a 2020

1-dňový seminár

Termín konania: 11. novembra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: zasadačka reštaurácie VENEZIA Guest House, Trhovisko 1228/10, Dunajská Streda (pri Hasičskej stanici Dunajská Streda)

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP    

  

Účastnícky poplatok: 42,00 €  Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 11112019

 

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia  zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky  dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme  a predaji nehnuteľností  (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila  povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54 ). Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

 

Rok 2020

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020                                             

vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane

2/ nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

– upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch

– nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020

3/ nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020

 

Rok 2019

4/ § 38 predaj nehnuteľností  –   posúdenie daňového režimu DPH  pri predaji nehnuteľností               

povinne oslobodené  plnenie                                                                           

povinne zdaňované plnenie                                                                                                               

možnosť voľby                                                                                                                         

prenos daňovej  povinnosti na kupujúceho                                       

vrátenie pomernej časti odpočtu dane (§54)

5/ § 38 nájom nehnuteľností  -   posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností                                     

povinne zdaňované plnenie                                                                                         

povinne oslobodené plnenie                                                                                                              

možnosť voľby

6/ § 69 ods.2 a 3          osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania -  § 13,14,15,16

7/ diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike