CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI

Termín konania: 29. októbra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok: 41,00 €

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

Nadväznosť  zákona o cestovných náhradách na iné právne predpisy ( ZP, Obč. z. ,z. o SP, ZP, o inšpekcii práce, z. o účtovníctve, z. o finančnej kontrole, z. o dani z príjmov , medzinárodné predpisy, kolektívnu zmluvu, pracovný poriadok, interný predpis.. Upozornenie na ustanovenia vzťahujúce sa na práva a povinnosti  zamestnávateľa a zamestnancov pri vysielaní na PC a poskytovaní výdavkov a iných plnení pri PC...)

 

Program:

I.  Vymedzenie pojmov   

 • Tuzemská - zahraničná pracovná cesta. 
 • Pravidelné pracovisko - alternatívy, obsah dohody, platnosť, možnosti.., PP pri dočasnom pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi)
 • Vecné, časové a miestne vymedzenie pracovnej  cesty.
 • Zásada právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa.
 • Doklady preukazujúce  výdavky zamestnanca súvisiace s PC (potrebné vedľajšie výdavky)

II.  Určenie podmienok pracovnej cesty

 • Povinnosť zamestnávateľa  určiť písomne  minimálne  podmienky pracovnej cesty
 • Zamestnávateľom určené ďalšie podmienky pracovnej cesty
 • Zmena podmienok pracovnej cesty v priebehu jej trvania- povinnosti zamestnanca, FO.
 • Príkaz na pracovnú cestu – náležitosti, možnosti ( príkaz na viac PC, viacerým zamestnancom na 1 PC...) povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní na PC - základná finančná kontrola
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (určovanie podmienok pracovnej cesty, kontrola ich splnenia) zodpovednosti, o používaní súkromného CMV

III.  Poskytovanie  cestovných a iných náhrad  pri:

 • Mimoriadnom výkone práce (podmienky).
 • Poskytovanie cestovných náhrad pri PC vykonaných motorovým vozidlom zamestnanca

IV.  Poskytovanie a vyúčtovanie preddavkov na pracovné cesty

V.   Poskytovanie stravného pri pracovných cestách

 • Odlišnosti poskytovania stravného pri TPC, ZPC  zamestnancom s častou zmenou miesta výkonu práce.
 • Dohoda o poskytovaní  nižšieho stravného  ako určuje zákon. 
 • Stravné poskytované pri nesplnení podmienok trvania TPC. 
 • Krátenie stravného pri bezplatnom poskytnutí stravy resp. raňajok poskytovaných v rámci ubytovania.

VI.  Nepreukázanie výdavkov na PC, úloha čestného vyhlásenia zamestnanca.

VII. Účtovné doklady a ich náležitosti  pri vyúčtovaní spotreby PHL ( spôsob výpočtu spotreby v litroch, zistenie ceny, overenie počtu km...), a potrebných vedľajších výdavkov.

VIII. Výdavky na PC nesúvisiace s pracovnou cestou a ich vyúčtovanie.

 • Výdavky na drobné nákupy, služby (knihy, mapy, tovary, služby, umytie MV...)